XƯỞNG MAY GIA CÔNG QUẦN ÁO

                                                  Xưởng may                                  
          

     

     

     

     
                                                                           Xưởng wash